Xã Lam Sơn thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII

Xã Lam Sơn có tổng số 452 hộ dân với 1893 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng sinh sống ở 10 thôn, bản. Toàn Đảng bộ có 126 đảng viên sinh hoạt tại 14 Chi bộ trực thuộc.

Quá trình 15 năm tổ chức và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã được xã Lam Sơn gắn liền với các phong trào hoạt động của cơ sở, kết quả đã được thể hiện toàn diện trên nhiều mặt hoạt động cụ thể. Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết, Đảng uỷ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai học tập và chương trình thực hiện Nghị quyết của Trung ương một cách chu đáo, thiết thực và hiệu quả. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của cấp trên, hàng năm Đảng bộ xã đều có đánh giá tổng kết, trong đó đi sâu vào nội dung xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII đã giúp cho cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, quê hương.

 Đảng bộ xã nhận thức rõ xây dựng con người nội dung quan trọng, trong đó trọng tâm là giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, rèn luyện giữ gìn đạo đức lối sống, khơi dậy truyền thống yêu nước, nâng cao chất lượng công việc chuyên môn.

Trong 15 năm qua, sự nghiệp phát triển giáo dục – đào tạo của xã đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trên địa bàn. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm xây dựng, trên địa bàn xã hiện nay có 3 trường chính (chưa kể các phân trường) cơ bản đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh. Năm 2005, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Phong trào TD- TT thường xuyên được quan tâm. Hàng năm, trong những dịp Tết Nguyên Đán, Lễ hội xã đều tổ chức các hoạt động như: Giao lưu văn nghệ, tung còn, bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đi cà kheo…

Thực hiện Chỉ thị số 27 ngày 12 tháng 1 năm 1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII), Nghị quyết số 10 ngày 22 tháng 10 năm 2001 của BCH Đảng bộ huyện Na Rì (khoá XV) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Đảng bộ xã Lam Sơn đã tổ chức thực hiện hiệu quả.

Riêng đối với Lễ hội, xã Lam Sơn có Lễ hội Lồng tồng Bản Pjoo theo truyền thống được tổ chức vào ngày mồng 7 tháng Giêng hàng năm. Sau khi Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII được triển khai đến Đảng bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về việc khôi phục lại Lễ hội Lồng Tồng Bản Pjoo. Năm 1999  Lễ hội Lồng Tồng bắt đầu được khôi phục. Năm 2003, Lễ hội đã được Bộ Văn hoá  Thể thao và Du lịch chọn làm điểm để tổ chức gồm phần lễ và phần hội nhằm xây dựng, giữ gìn và phát huy nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn huyện. Sau 14 năm khôi phục, Lễ hội Lồng tồng Bản Pjoo được duy trì, phát triển và củng cố: Khôi phục được đội múa kỳ lân, các làn điệu hát then, hát lượn của các dân tộc. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn xã đã tổ chức và duy trì được 1 đội hát then có 8 thành viên và 1 đội múa chuông cầu mùa của dân tộc Dao tại thôn Khuổi Luông.

Lễ hội là hoạt động tinh thần – hoạt động văn hoá lâu đời của nhân dân các dân tộc có sức hấp dẫn thu hút mọi tầng lớp trong xã hội tham gia. Lễ hội trở thành nhu cầu tinh thần của nhân dân trong xã và thu hút đông đảo người dân ở các nơi khác về dự Lễ hội.

Qua 15 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII, tập thể BCH Đảng uỷ, các Chi bộ và toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Lam Sơn đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về giữ gìn bản sắc văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội, góp phần ” Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”./.