Văn bản về việc thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản về việc thực hiện nghiêm quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)