UBND huyện yêu cầu triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

                                         

            Ngày 13/3/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện Văn bản số 1829/UBND-NC ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về    triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND huyện chỉ đạo yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hộ gia đình và người dân biết. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp tuyên truyền về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các hội viên, đoàn viên. Chi tiết công văn chỉ đạo tại đây.

Bài trướcUBND huyện Na Rì chỉ đạo chỉ đạo kỳ thi THPT năm 2017
Bài tiếp theoTổ chức thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh