UBND huyện Na Rì ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018

           Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhân dân trong huyện về công tác thông tin đối ngoại theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện.Tăng cường sự lãnh đạo, giám sát của Huyện uỷ, HĐND huyện, quản lý và điều hành thống nhất của UBND huyện, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện về công tác thông tin đối ngoại. Tạo cơ sở để các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị trong huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2018.

          Ngày 02/11/2017, UBND huyện đã ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Na Rì năm 2018. Theo đó kế hoạch xây dựng nội dung, hình thức hoạt động cụ thể. Chi tiết xem Tại đây ./.

 

Bài trướcNa Rì xây dựng đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Bài tiếp theoNa Rì xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018