Triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12 của Chính phủ

 

          Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, vien chức các cấp, các ngành đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn các ngành kinh tế trọng điểm, hệ thống tài chính, tiền tệ…Chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, không để các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng kích động chống phá. Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn huyện.

          Ngày 30/11/2017, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12 của Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” trên địa bàn huyện Na Rì. Xem chi tiết nội dung Tại đây ./.

 

Bài trướcCông điện khẩn UBND huyện chỉ đạo chủ động ứng phó với không khí lạnh, rét đậm, rét hại
Bài tiếp theoThông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2018