Tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

           Vừa qua, UBND huyện Na Rì mới ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 3/5/2017 để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 – 2020.

          Theo kế hoạch, mục đích là nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của huyện thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh.

          Phát huy tính chủ động, sáng tạo, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội hằng năm. Nâng cao chất lượng quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

          UBND huyện yêu cầu: Các phòng, ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai đồng bộ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện Đề án, sơ kết, tổng kết thực tiễn để kịp thời phát hiện, đề xuất, bổ sung những nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện đề án có hiệu quả.

          Nội dung kế hoạch cụ thể xem chi tiết tại đây.

Bài trướcUBND huyện yêu cầu triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Bài tiếp theoUBND huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ