Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 phụ trách các lĩnh vực công việc, các đơn vị và địa bàn xã, thị trấn

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 phụ trách các lĩnh vực công việc, các đơn vị và địa bàn xã, thị trấn (tải về)