Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và xét tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và xét tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Chi tiết tại đây)