Năm 2018 Na Rì tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

 

          Nhằm thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2018 của huyện. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện CCHC; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác CCHC; kịp thời xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến CCHC và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện CCHC.

          Ngày 19/01/2018, UBND huyện Na Rì ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm: Công khai các TTHC; Tuyên truyền các nội dung cơ bản của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2018 của huyện; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của huyện về CCHC; Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về CCHC; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến CCHC. Hỏi đáp các vấn đề liên quan đến CCHC; đăng tải các ý kiến kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân và các phản hồi ý kiến, kiến nghị. Cập nhật, đăng tải bộ TTHC của các cấp, các ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện. Cập nhật thu thập tin tức, bài viết về CCHC của Bộ, ngành Trung ương và của cán bộ, công chức từ các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, huyện; Xây dựng các tin, bài, hình ảnh về công tác cải cách hành chính (về các tập thể, cá nhân tích cực, điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, phục vụ nhân dân; phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm CCHC có hiệu quả tại các đơn vị, địa phương, trong và ngoài tỉnh; phản ánh những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp); Xây dựng các tin, bài, phản ánh về thực hiện CCHC; gặp gỡ và đối thoại; phổ biến văn bản CCHC và các TTHC; nêu gương những mô hình, tấm gương tiêu biểu trong CCHC; Tuyên truyền các nội dung CCHC vào chương trình giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức; Tiếp tục tuyên truyền các quy định về TTHC có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; việc thực hiện cơ chế một cửa, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; các quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức như: quyền, nghĩa vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, thái độ phục vụ nhân dân. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mỗi quan hệ với cơ quan nhà nước; các nguyên tắc, cách thức và những vẫn đề cần biết khi thực hiện TTHC./.

Bài trướcQuyết định về việc khen thưởng cho các hộ gia đình nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2017
Bài tiếp theoNa Rì triển khai thực hiện “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”