Na Rì xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018

 

          Mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan, đơn vị: 100% số cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị biết sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. 100% cán bộ, công chức trên địa bàn huyện thường xuyên sử dụng email công vụ trong công việc; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin: 100%  cán bộ, công chức, viên chức biết sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ.

          Theo đó, kế hoạch xây dựng nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể. Xem chi tiết Kế hoạch Tại đây ./.

 

Bài trướcUBND huyện Na Rì ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018
Bài tiếp theoChỉ thị của Huyện ủy về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018