Na Rì xây dựng đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

 

          Xây dựng phát triển tiểu thủ công nghiệp bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Na Rì nhằm xóa đói, giảm nghèo cho các thôn vùng sâu, vùng xa; tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn; tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn; hướng tới phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; giảm dần sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị, tạo sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đa dạng, chất lượng, giá trị cao mang đặc thù của địa phương, gắn phát triển tiểu thủ công nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Đó là định hướng chung phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 

Cây ăn quả đang là cây mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nông dân tại huyện Na Rì

          Theo đó, xây dựng đề ra các giải pháp chủ yếu như: Đổi mới công nghệ và các hoạt động khuyến công; công tác giới thiệu và quảng bá sản phẩm; đào tạo nghề, tăng cường vai trò quản lý của nhà nước; chính sách hỗ trợ…

          Xem chi tiết Đề án Tại đây ./.

Bài trướcTruyền thông về quản lý chất thải y tế trên địa bàn huyện Na Rì, giai đoạn 2017 – 2021
Bài tiếp theoUBND huyện Na Rì ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018