Na Rì quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương

           Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII và nghe quán triệt các nội dung gồm: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 về phát triển kinh tế – xã hội các xã biên giới, đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 Quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm.

          Sau hội nghị này, các Chi, Đảng bộ sẽ triển khai, quán triệt các nội dung, Chỉ thị, Nghị quyết và Kết luận của Trung ương tại cơ sở, đơn vị mình./.