Na Rì học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

          Đồng chí Nông Đức Chiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

          Hội nghị đã tập trung quán triệt nội dung các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề chỉ đường về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 14/7/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

          Hội nghị cũng triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Quy định số 01 – QĐ/TU, ngày 14/7/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch số 01 – KH/HU ngày 26/7/2017 của Huyện ủy về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; Kết luận số 10-KL/TU ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh; Đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng – Giải Búa liềm vàng.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Đức Chiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các đại biểu sau hội nghị này cần triển khai ngay các nội dung nghị quyết và văn bản tại hội nghị trong tháng 8/2017; Đồng thời xây dựng chương trình hành động chi tiết, cu thể theo cơ quan, đơn vị, cơ sở mình; Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đã đề ra./.