Na Rì ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019

         

          Ngày 19/8/2019, UBND huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) năm 2019 trên địa bàn huyện Na Rì.       

          Theo đó, nội dung tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tập trung vào một số nội dung sau: Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

          Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội… góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. 

          Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

          Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thông qua các hình thức: Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử huyện…Tổ chức tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó có thể lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

          Tại kế hoạch UBND huyện giao trách nhiệm cho các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trong triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm. Tập trung vào tháng 10, 11 năm 2019, cao điểm từ ngày 10/10/2019 đến ngày 10/11/2019./.

Bài trướcTăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai
Bài tiếp theoNa Rì ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói trên địa bàn huyện đến năm 2025