Kinh tế, xã hội huyện Na Rì – Một năm nhìn lại

Trong năm 2021, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Na Rì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả toàn diện; một số ngành, lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề để huyện bứt phá phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tiếp theo.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mặt của đời sống xã hội, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành tích cực của UBND, sự giám sát có hiệu quả của HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong huyện, kinh tế của Na Rì đạt được kết quả nổi bật trên các mặt. Càng khó khăn bao nhiêu thì bản lĩnh, ý chí vững vàng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Na Rì lại càng được thể hiện rõ hơn. Nhưng với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trong huyện; đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành do đó trong năm 2021 kinh tế – xã hội của huyện vẫn giữ được tốc độ phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Tổng diện tích các cây trồng hằng năm của huyện thực hiện được hơn 9.550ha, đạt hơn 101% KH; tổng sản lượng lương thực có hạt  đạt hơn 34.400 tấn, đạt hơn 100% KH; bình quân lương thực đầu người đạt hơn 817 kg/người/năm, đạt hơn 102% KH. Diện tích cây ăn quả hiện có hơn 809 ha, đạt hơn 100% KH. Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu/ha/năm trở lên thực hiện được hơn 520 ha, đạt hơn 104% KH. Trên địa bàn huyện hiện nay có 22 sản phẩm OCOP gồm 21 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 5 sao. Trồng rừng thực hiện được hơn 522 ha, đạt hơn 104% KH huyện và đạt hơn 137% KH tỉnh, trong đó: Trồng rừng phân tán hơn 119 ha; Trồng lại rừng sau khai thác, trồng mới trên đất chưa có rừng hơn 400 ha, đạt hơn 100 % KH. Tổng đàn đại gia súc có hơn 13.000 con, đạt hơn 102% KH; đàn lợn có hơn 47.900 con, đạt hơn 111 % KH; đàn gia cầm có hơn: 891.600 con, đạt hơn 102% KH; Công tác tiêm phòng đạt 97,5%KH.

Việc triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được quan tâm, đến nay bình quân mỗi xã đạt 12,75/19 tiêu chí/xã. Trong đó 01 xã là xã Kim Lư đạt 19 tiêu chí và duy trì xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã Cường Lợi đạt 16 tiêu chí; 13 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí và 01 xã là xã Kim Hỷ đạt dưới 10 tiêu chí.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, các hoạt động thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, hiệu quả, chất lượng. Năm 2021 9.154 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm hơn 90%; có 218 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, đạt hơn 98%; có 106/108 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt  98%. Công tác giáo dục – đào tạo: Kết thúc năm học 2020 – 2021, số trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, số học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt hơn 99%, vượt kế hoạch đề ra; kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được củng cố và giữ vững. Hiện nay, toàn huyện có 5 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện qua rà soát có 3.953/10.181 hộ, chiếm 38,83%. Tổng số hộ cận nghèo: 807 hộ, chiếm tỷ lệ 7,93%. Đến nay, tỷ lệ bao phủ mũi 1 đạt trên 90% dân số trên 18 tuổi đang có mặt tại địa bàn huyện; tổ chức xong đợt 1 tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ đủ 12 – 17 tuổi; tổng số trẻ đã được tiêm mũi 1 là 2.591/2.758 em, đạt hơn 93%, đảm bảo sử dụng hiệu quả tối đa liều vắc xin được cấp và kế hoạch tiêm chủng đề ra…

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm chất lượng. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 129%. Thực hiện khám, chữa bệnh tại các tuyến được 25.000 lượt; duy trì tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 01 tuổi. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, có 17/17 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, công tác  bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được thực hiện tốt. Huyện đang triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn với 11 hộ gia đình được hỗ trợ trong năm 2021. Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về  một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay thực hiện hỗ trợ nhóm đối tượng F0, F1 cách ly y tế theo quy định được 294 người với số tiền hơn 467 triệu đồng.

Ông Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Năm 2021, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện có bước phát triển, được sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đối với các loại cây trồng thực hiện đạt kế hoạch, sản lượng đạt cao, phát triển kinh tế tập thể có bước phát triển; về lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng hơn 120%; lĩnh vực tài nguyên – môi trường được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Thực hiện tốt Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy về quản lý khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép, phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định. Thu ngân sách năm nay tăng  trưởng cao hơn năm 2020, đến nay thu đạt hơn 124% KH. Lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững, các vụ việc đều được phát hiện và xử lý kịp thời, qua đó tỷ lệ khám phá án chung đạt 99%. Về quốc phòng, thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao…”.

  Có thể khẳng định rằng, với một bức tranh tổng quát về Kinh tế – Xã hội của Na Rì đã toát lên những gam mầu sáng, với nhiều tiềm năng và cơ hội sẽ tiếp tục được khai thác vươn lên để phát triển bền vững. Năm 2022, huyện Na Rì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19; tập trung các nguồn lực nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới.

Ông Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: “Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong năm 2022, UBND huyện sẽ tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể. Thứ nhất, giao kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội ngay từ đầu năm cho các địa phương, để từ đó các địa phương giao đến từng thôn, bản. Thứ hai, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tập thể và thu hút đầu tư, đặc biệt quản lý và thực hiện tốt các nguồn vốn đầu tư công và chương trình chính sách để tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Thứ ba, ngay từ đầu năm thực hiện các giải pháp thu ngân sách, rà soát các nguồn thu để thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiểu thủ công nghiệp phát triển, tổ chức thực hiện một số Đề án đã được Ban chấp hành Huyện ủy thông qua, cụ thể là triển khai thực hiện Đề án nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và Đề án phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch ở huyện Na Rì.”

Có thể nói, năm 2021 mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai gây thiệt hại, ảnh hưởng cây trồng, vật nuôi…là những khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đã tiếp tục duy trì phát triển phát triển kinh tế, xã hội. Với những mục tiêu đặt ra, Đảng bộ, nhân dân huyện Na Rì cùng chung tay bước vào năm 2022 với sự quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin vững chắc, sẽ vượt qua thách thức đạt được kết quả cao hơn tạo đà cho phát triển bền vững trong thời gian tới. Đây sẽ là tiền đề quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19 đã đề ra./.

Diệu Thu

Bài trướcCác đồng chí lãnh đạo huyện dâng hương tại Nhà văn hóa truyền thống huyện nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
Bài tiếp theoThắp hương Nhà bia ghi tên Liệt sỹ nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam