Kiểm tra tình hình thực hiện Công tác Tuyên giáo tại xã Đổng Xá

Sáng ngày 23/6/2022, đồng chí Đàm Đình Trưởng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Công tác Tuyên giáo tại Đổng Xá.

 Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Đổng Xá đã báo cáo tình hình thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Công tác Tuyên giáo tại địa phương được thực hiện có hiệu quả. Các thành viên trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo cấp xã đã giúp Đảng ủy xã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Quy chế của Đảng. Từ đầu năm đến nay Ban Tuyên giáo đã tham mưu giúp cấp ủy Đảng xây dựng, ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền năm, giai đoạn Kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện. Công tác tuyên truyền; Công tác khoa giáo; văn hóa – văn nghệ; Công tác Giáo dục Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng; Công tác xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác tuyên giáo được thực hiện có hiệu quả.

Tại buổi làm việc đã tiến hành kiểm tra các văn bản liên quan đến Kế hoạch công tác Tuyên giáo, công tác Khoa giáo, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch đăng ký học tập làm theo Bác tại các Chi bộ...

Phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí Đàm Đình Trưởng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả mà xã Đổng Xá đạt được trong Công tác Tuyên giáo, đồng thời nhấn mạnh Công tác Tuyên giáo là công tác mà cả hệ thống Chính trị cùng thực hiện; địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại để công tác tuyên giáo của địa phương ngày càng phát huy vai trò tuyên truyền, định hướng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó y dựng Kế hoạch công tác Tuyên giáo, Phân công, phân nhiệm cho thành viên Ban Tuyên giáo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thành lập đội ngũ Tuyên truyền viên của xã tuyên truyền, định hướng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; rà soát lại việc đăng ký học tập làm theo Bác tại các Chi bộ; tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Đồng thời cần quan tâm hơn nữa trong bố trí đội ngũ cán bộ tuyên giáo đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, chuyên môn, nghiệp vụ… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng, chính trị của Đảng bộ ngày càng cao trong tình hình mới../.

Quốc Khánh

Bài trướcThông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2022
Bài tiếp theoTổ Đại biểu HĐND huyện (Đơn vị bầu cử số 04) giám sát tại xã Kim Hỷ