Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến của huyện Na Rì từ nay đến năm 2015

Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 – 2015, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 15/4/2014 xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến của huyện Na Rì từ nay đến năm 2015.

Theo kế hoạch, trong năm 2014 triển khai việc phát hiện, lựa chọn, đăng ký mô hình, gương điển hình tiên tiến, đối với các xã, thị trấn mỗi đơn vị lựa chọn 05 mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các doanh nghiệp phát hiện, lựa chọn 01 mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Trong năm 2015 tiếp tục tổ chức xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị.

Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcThông báo quy định giờ làm việc
Bài tiếp theoNa Rì xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến từ nay đến năm 2015