Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2025 (dự kiến)

           Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo; nâng cao trình độ đào tạo, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập; tạo nền tảng phổ cập ngoại ngữ cho giáo dục phổ thông vào năm 2025.

          Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 01/3/2018 về việc triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2025 (dự kiến)

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcThông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban công tác tháng 02 năm 2018
Bài tiếp theoKế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Na Rì năm 2018