Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn huyện

  Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn huyện Na Rì (sau đây gọi tắt là Chương trình), qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Xác định rõ mục tiêu, giải pháp và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị. Ngày 19/10/2022, UBND huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn huyện Na Rì.

Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Chi tiết tại đây

Bài trướcTổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 3 giám sát tại trường Mầm Non, Trường TH&THCS Văn Minh
Bài tiếp theoChị Tám một Chi hội Trưởng điển hình