Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

          Nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; rà soát kịp thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạp pháp luật phù hợp với Hiến pháp; xác định trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp trong phạm vi toàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 08/5/2014 về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          Theo đó, nội dung triển khai gồm: Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân; Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi toàn tỉnh. Rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp; Tham mưu xây dựng kế hoạch rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của địa phương không còn phù hợp với tinh thần và quy định của Hiến pháp sửa đổi; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực nhưng không còn phù hợp với tinh thần và quy định của Hiến pháp sửa đổi.

          Tại kế hoạch, UBND huyện giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành của huyện trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn triển khai thi hành Hiến pháp; Tham mưu xây dựng kế hoạch rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của địa phương không còn phù hợp với tinh thần và quy định của Hiến pháp sửa đổi; Định kỳ hàng năm tổng hợp, xây dựng báo cáo.

          Đối với các cơ quan, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thi hành hiến pháp tại cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp và các tài liệu, bài viết, bài nghiên cứu về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp bằng nhiều hình thức phù hợp có hiệu quả; Hàng năm thực hiện chế độ báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch về UBND huyện qua Phòng Tư pháp để tổng hợp báo cáo; Rà soát, đề nghị hoặc theo thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ và lập danh mục các văn bản trái với Hiến pháp hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tinh thần và quy định của Hiến pháp./.


 

Bài trướcKế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2014
Bài tiếp theoKế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2014 – 2015