Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015

 

        Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường dân tộc.

          Ôn lại lịch sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, những thành tựu vĩ đại của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp đấu trang giải phóng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 22/01/2015 về tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015.

          Để triển khai thực hiện tại kế hoạch giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
Bài tiếp theoKế hoạch trọng tâm quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi huyện Na Rì năm 2015