Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Na Rì năm 2018

          Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với phương hướng chung là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam  phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Xây dựng đời sống văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 16 tháng 3 năm 2018 về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Na Rì năm 2018.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2025 (dự kiến)
Bài tiếp theoQuyết định ban hành phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Na Rì năm 2018