Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2025

           Nhằm phát triển công nghiệp một cách bền vững, phấn đấu đến năm 2020 công nghiệp trở thành nghành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển của vùng kinh tế các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị của ngành công nghiệp chế biến nông – lam sản, yêu cầu khai thác gắn với chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn, từng bước phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao.

          Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 12/2/2018 về việc phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2025.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm năm 2018
Bài tiếp theoQuyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn (OCOP-BK) năm 2018