Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng cưa xăng tại các xã thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ.

 

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/5/2014 về kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng cưa xăng tại các xã thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ.

          Đối tượng kiểm tra gồm: Các xã thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Lạng San, Ân Tình, Lương Thượng, Kim Hỷ, Côn Minh).

           Nội dung kiểm tra: Công tác rà soát, thống kê, tổng hợp số lượng cưa xăng có trên địa bàn xã; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chủ sở hữu cưa xăng đăng ký và lập hồ sơ theo dõi quản lý, vận động các chủ sở hữu cưa xăng tự nguyện đưa cưa xăng về các trạm, chốt kiểm lâm để quản lý tập trung; công tác thống kê, cấp giấy chứng nhận sử dụng cưa xăng; công tác kiểm tra, giám sát việc theo dõi quản lý, xử dụng cưa xăng của các thôn; kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề về quản lý, sử dụng cưa xăng trên địa bàn xã.

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch giao Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung kiểm tra, đảm bảo nghiêm túc, khách quan./. 

 

Bài trướcKế hoạch tổ chức hoạt động cho thiếu nhi hè năm 2014
Bài tiếp theoKế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014