Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

 

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29/5/2014 về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014.

           Nội dung kiểm tra: Tình hình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quyết định, kế hoạch về công tác PBGDPL của UBND cấp xã; hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND cấp xã với công tác PBGDPL; kiểm tra thực tế về việc ban hành văn bản, kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện từng nội dung: xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2014, về đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL, việc tạm ứng kinh phí và thanh quyết toán, công tác kiện toàn tổ chức, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật của các xã, thị trấn, kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, triển khai thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/3/2014 của UBND huyện về triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Na Rì, Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 17/4/2014 của UBND huyện về tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Na Rì lần thứ III năm 2014, về tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản luật mới và các hình thức PBGDPL đã và đang thực hiện có hiệu quả, về triển khai mô hình “Ngày pháp luật”, về xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật thôn, bản, tổ nhân dân, về chương trình phối hợp liên ngành về PBGDPL, về công tác hòa giải ở cơ sở; nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo đến cuối năm 2014; những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và những kiến nghị, đề xuất.

          Thời gian kiểm tra: Từ ngày 25/8/2014 đến ngày 15/9/2014 trong các ngày làm việc, thời gian kiểm tra ngày giờ cụ thể đối với từng xã do thành viên Hội đồng phối hợp huyện được phân công kiểm tra sắp xếp và thông nhất với từng xã.

          Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở UBND xã, thị trấn

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch giao Phòng Tư Pháp – cơ quan thường trực HĐPHPBGDPL huyện theo dõi, đôn đốc các thành viên HĐPH huyện kiểm tra UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đảm bảo đúng tiên độ, thời gian theo kế hoạch./. 

Bài trướcKế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng cưa xăng tại các xã thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ.
Bài tiếp theoKế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật