Kế hoạch hoạt động Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Na Rì năm 2014

 

          Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 03/6/2014 về hoạt động Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Na Rì năm 2014.

          Các nội dung trọng tâm công tác năm 2014 gồm: phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Na Rì năm 2014; chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 92-KH/TW ngày 14/3/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Tại kế hoạch đã đưa ra những mục tiêu cụ thể: Mục tiêu 1: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm; mục tiêu 2: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục; mục tiêu 3: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội để tăng số phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành; mục tiêu 5: Tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; mục tiêu 6: Bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

          Để triển khai thực hiện, tại kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện./.

Bài trướcKế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Bài tiếp theoBáo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri