Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sáng 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố, các huyện, thịtrực thuộc các tỉnh.

Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, tạo đà cho phát triển kinh tế – xã hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Để hiện thực hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược quan trọng như: Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025; đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính theo hướng số hóa và không phục thuộc vào địa giới hành chính…

Từ năm 2021 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9 bộ, ban, ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh; phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 Thủ tục hành chính trên 100 lĩnh vực.

Để phục vụ người dân, doanh nghiệp, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính. Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp các chuyên gia, bộ, ngành, địa phương xây dựng bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa các cấp để bảo đảm tính chuyên nghiệp trong thực hiện. Cả nước đã có 53/63 địa phương thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Cổng dịch vụ công quốc gia đang cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến và đã có hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký thực hiện. Các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng phục vụ chỉ đạo, điều hành được vận hành, phát triển, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính Nhà nước. Việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính Nhà nước ở cấp Trung ương và địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm giấy tờ, bảo đảm công khai, minh bạch trong giải quyết công việc.

Thảo luận tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; những kết quả đạt được và cách làm riêng của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh Cải cách hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định và đánh giá cao những kết quả trong triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua. Chỉ ra những mặt còn hạn chế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đơn giản hóa cải cách thủ tục hành chính; quan tâm đầu tư thỏa đáng công tác tuyên truyền, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của người dân, doanh nghiệp, từ đó tham gia tích cực vào chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc chủ động tham gia vào chuyển đổi số; khẩn trương khắc phục những bất cập trong vấn đề nguồn nhân lực, an ninh mạng.

Thủ tướng cho rằng nếu không muốn tụt hậu, không còn cách nào khác là phải đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận và phương thức chỉ đạo điều hành phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, nhất là các cấp chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính. Chuyển đổi số chính là cơ hội thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vì vậy cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo với quan điểm xuyên suốt đó là “lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là mục tiêu, là động lực trong cải cách hành chính; lấy sự hài lòng của người dân để đánh giá kết quả thực hiện”, phải kiên quyết loại bỏ tư tưởng cục bộ, cát cứ, lợi ích cá nhân; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tạo sự thân thiện, hiểu biết, chia sẻ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp; khuyến khích bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.

Tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Bám sát thực tiễn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC, đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; mạnh dạn cắt bỏ khâu trung gian. Đẩy mạnh tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống. Thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong quá trình thực hiện cần tham vấn ý kiến của doanh nghiệp và người dân. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo quyền, lợi ích của người dùng, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp…/.

Ngọc Oánh

Bài trướcHuyện Na Rì tổ chức Diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Bài tiếp theoĐồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát địa điểm thực hiện Dự án nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái tại xã Văn Lang, Sơn Thành