Hội đồng nhân dân huyện Na Rì – Dấu ấn 1 nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Na Rì đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân; xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Khép lại nhiệm kỳ hoạt động, khép lại một giai đoạn được đánh giá là thành công trong hoạt động HĐND huyện với nhiều Nghị quyết được ban hành sát với ý Đảng, hợp lòng dân.

HĐND huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 có tổng số 30 đại biểu được bầu ở đầu nhiệm kỳ, lập thành 06 tổ đại biểu ở 22 xã, thị trấn (nay còn 17 xã, thị trấn). Về cơ cấu Đại biểu trẻ tuổi chiếm 16,6%; đại biểu nữ chiếm 33,33%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 86,7%. Về trình độ chuyên môn có 03 đại biểu có trình độ trên đại học, 18 đại biểu có trình độ đại học và 9 đại biểu có trình độ trung cấp. Về trình độ lý luận chính trị có 10 đại biểu có trình độ Cao cấp và cử nhân; 12 đại biểu có trình độ Trung cấp lý luận chính trị. Đại biểu tại các cơ quan quản lý Nhà nước huyện 15 đại biểu; khối Đảng, đoàn thể 9 đại biểu và 6 đại biểu là lãnh đạo cấp ủy chính quyền cấp xã. Đại biểu HĐND huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được đánh giá cơ cấu tương đối đồng đều ở các lĩnh vực, các địa phương, giúp cho HĐND huyện nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân và thực hiện nhiệm vụ, chức năng của HĐND tốt hơn, kịp thời hơn. Đại biểu HĐND huyện thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; đa số đại biểu tích cực hoạt động thể hiện được vai trò, trách nhiệm người đại biểu.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và chương trình kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện. Hoạt động của HĐND có sự đổi mới, hiệu lực, hiệu quả và không ngừng được nâng lên. Các đại biểu đã phát huy tốt vai trò đại diện cho nhân dân, liên hệ mật thiết và thường xuyên tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để HĐND huyện thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát.

Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND huyện được thực hiện theo đúng Luật và quy chế hoạt động của HĐND. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức thành công 11 kỳ họp định kỳ và 3 kỳ họp chuyên đề. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan hữu quan. Tại các kỳ họp, các đại biểu thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, vấn đề cử tri quan tâm. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện và các phòng, ban, địa phương đã được HĐND, đại biểu HĐND huyện làm rõ trách nhiệm. Nhiều vấn đề được đưa ra chất vấn và báo cáo, giải trình công khai, thỏa đáng.

Bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 117 nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện được ban hành đã đi vào cuộc sống, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện luôn đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Những quyết sách của HĐND huyện về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã phát huy tiềm lực, thế mạnh của địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Sản lượng lương thực bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt gần 34 nghìn tấn tăng 6,24% so với kế hoạch, trong đó năm 2016 đạt 33.223 tấn, đến năm 2020 đạt 35.064 tấn, tăng 1.841 tấn so với năm 2016. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì và từng bước phát triển, các cơ sở sản xuất chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến nông, lâm sản. Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020 ước đạt 137 tỷ đồng. Kinh tế tập thể tiếp tục được chú trọng thúc đẩy, trên địa bàn có 108 Tổ hợp tác, 36 HTX. Dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Cùng với chức năng ban hành nghị quyết, đề ra các chủ trương, HĐND huyện cũng đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Trong 5 năm, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện đã tiến hành 51 cuộc giám sát, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung các cuộc giám sát đều bám sát mục tiêu, định hướng, Nghị quyết của cấp ủy và HĐND huyện, đảm bảo thiết thực; tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri phản ánh, dư luận quan tâm.

Cùng với đó, hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện ngày càng thiết thực, hướng tới cử tri ở cơ sở, các cụm, khu dân cư. Đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri đạt tỷ lệ cao; thành phần dự hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng đa dạng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQVN huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND được 20 đợt tại các xã, thị trấn, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ qua liên quan xem xét trả lời, giải quyết, kịp thời, qua đó tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân..

Cùng với đó, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được đôn đốc, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo đúng quy định. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, bức xúc nổi cộm trong nhân dân được tập trung giải quyết, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND huyện được chú trọng bằng nhiều hình thức phong phú, với trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau mỗi kỳ họp HĐND huyện, một số kỳ họp đã được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài huyện, để cử tri trong toàn huyện nắm được nội dung, diễn biến của các kỳ họp. Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND huyện với các cơ quan, đơn vị được tăng cường. Tổ chức bộ máy HĐND huyện được củng cố kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; đảm bảo cơ cấu, thành phần, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Bằng những việc làm cụ thể, đổi mới trong hoạt động của HĐND huyện đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; kinh tế có bước tăng trưởng, các hạng mục cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo của 1 huyện vùng cao trên đà khởi sắc đang dần hiện hữu. Mỗi một nhiệm kỳ HĐND là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu, HĐND huyện Na Rì đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, tiền đề vững chắc để HĐND huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra./.

 Quốc Khánh

Bài trướcBáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021
Bài tiếp theoKhánh thành cầu dân sinh Chang Ngòa