Báo cáo KTXH

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tháng 4,...

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 (chi tiết tại đây)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh quý I,...

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 (chi tiết tại đây)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 2,...

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021 (chi tiết tại đây)

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2021 (chi tiết tại đây)

Tin nổi bật