Công khai ngân sách địa phương

Báo cáo thuyết minh công khai tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán ngân sách địa phương, phương án...

Báo cáo thuyết minh công khai tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách năm 2021 (chi tiết báo cáo, biểu 1, biểu 2 tại...

Báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

Báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước  (chi tiết tại đây)

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2020

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2020 (chi tiết tại đây)

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý II năm 2020

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý II năm 2020 (chi tiết tại đây)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 huyện Na Rì

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020 (Chi tiết tại đây)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 huyện Na Rì

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 huyện Na Rì (chi tiết tại đây)

Tin nổi bật