Video hoạt động

Đèo Áng Tòng, Na Rì, Bắc Kạn

https://www.youtube.com/watch?v=sLpXuBQzg2E  

Thác Nà Cà – Đổng Xá – Na Rì

https://www.youtube.com/watch?v=-QfvC1d54R4

Hội xuân Khối Nộc – Lương Thượng – Na Rì

https://www.youtube.com/watch?v=pPUNPyyrTqs

Khám phá Narì – Bắc Kạn

https://www.youtube.com/watch?v=jgG3aABgp2M

Tin nổi bật