Báo cáo việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

          Ngày 26/8/2014, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì ban hành Báo cáo số 176/BC-UBND báo cáo việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

          Báo cáo đã đánh giá về công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; về tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm.

          Xem chi tiết Báo cáo tại đây ./.

Bài trướcQuyết định về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013
Bài tiếp theoKế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2015