Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc (chi tiết tại đây)

Bài trướcBan Kinh tế – xã hội HĐND huyện giám sát việc sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 và năm 2022 tại xã Văn Minh, Cư Lễ
Bài tiếp theoBan Kinh tế – Xã hội HĐND huyện giám sát việc sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2021 và năm 2022 tại xã Lương Thượng