Báo cáo kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2014.

 

          Ngày 20/10/2014, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì ban hành Báo cáo số 223/BC-UBND về kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2014.

          Báo cáo đã đánh giá kết quả công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát những diện tích đất trước đây trồng cây có chứa chất ma túy, kết quả không có hộ nào trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

          Theo đó, báo cáo còn đánh giá các chương trình, dự án đầu tư, phát triển sản xuất, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

          Xem chi tiết Báo cáo Tại đây ./.

Bài trướcKế hoạch thực hiện Chương trình “Chung tay vì cộng đồng”
Bài tiếp theoBáo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo