Ban hành kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Na Rì

 

          Nhằm tổ chức thi hành có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ. Kiểm tra, nắm tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, bất cập để có giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật đối với lĩnh vực này.

          Ngày 03/01/2018, UBND huyện Na Rì đã ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND về kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018. Theo đó, nội dung kế hoạch thực hiện: Rà soát, theo dõi, tổng hợp các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện áp dụng các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể không phù hợp với thực tiễn, hoặc mâu thuẫn, chồng chéo để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 ; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước, thông qua các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện./.

Bài trướcKế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
Bài tiếp theoThủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện