Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính huyện Na Rì năm 2020

 

          Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Chú trọng công tác cải cách tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện.

          Trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công, hiện địa hóa hành chính, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công. Ngày 13/01/2020, UBND huyện Na Rì đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Trong đó, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện.

          Kết quả triển khai kế hoạch này là tài liệu kiểm chứng để đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2020.

          Thông tin chi tiết xem Tại đây./.

Bài trướcQuyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Bài tiếp theoThông báo công khai số điện thoại đường dây nóng